Home » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

1.Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de webwinkels van BellaBello en BellaBelloShop, tevens op andere aanbiedingen zoals reclame, folders affiches, e-mail en sociale media van BellaBello  De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsites van BellaBello en BellaBelloShop met als maatschappelijke zetel De Gotelaar 52.
 2. BTW-identificatienummer: BE 0526.986.449
 3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met deze voorwaarden akkoord gaat. BellaBello behoudt zich het recht voor de voorwaarden te wijzigen.
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BellaBello erkend.
 5. BellBello garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de in de webwinkels vermelde specificaties.
 6. Bestellingen van de koper zijn bindend op de dag van de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de verkoper, via email. Wijzigingen van bestelling zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk bevestigd door de verkoper.
 7. BellaBello behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verwerking van de bestelling geschied na vooruitbetaling.

 

 

2.Prijzen en aanbiedingen

 1. De goederen zullen worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op de dag dat de bestelling wordt geplaatst. Door afronding kan de som van de prijzen van de bestelde afzonderlijke goederen afwijken van de totale prijs van de goederen vermeld op het bestelformulier, orderbevestiging of factuur. Enkel de totaalprijs is geldig. De gefactureerde prijzen van BellaBello gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. De correcte prijs is steeds de prijs die geldt op de dag van de (bij)bestelling.
 2. Alle prijzen op de webwinkels zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Op de websites van BellaBello staan de prijzen incl/excl. BTW telkens duidelijk vermeld.
 4. Mondelinge toezeggingen, aanvullingen, wijzigingen en/of andere afspraken zijn slechts van kracht, nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

 

3Levering en reclamaties

 1. Alle op de internetsites genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. De partijen erkennen dat er omstandigheden kunnen zijn waarin bv een wijziging in de beschikbaarheid van goederen, de verkoper kunnen noodzaken de verwachte levering uit te stellen. BellaBello kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij het transport. De vermelde levertermijn is louter indicatief. De vertraging zal geen inbreuk vormen op de overeenkomst en kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of verbreking van de overeenkomst. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Transport- en eventuele garantiekosten vallen steeds onder rekening van de koper tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.
 3. Aan de leveringsplicht van BellaBello zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BellaBello geleverde zaken één keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. Indien geretourneerde zendingen opnieuw moeten worden verzonden, zijn de extra transportkosten voor de koper.
 4. BellaBello verwittigt de klant op het moment van de verzending van de bestelling. De koper verbindt zich er toe BellaBello schriftelijk te verwittigen indien het pakket binnen de 5 kalenderdagen niet werd aangeboden door een koerier. Na het verstrijken van deze termijn heeft de koper geen verhaal jegens BellaBello en kan hij evenmin een nieuwe verzending van de goederen vorderen. De koper verbindt zich er toe de inhoud van de bestelling te controleren bij levering. De koper dient BellaBello binnen de 2 kalenderdagen schriftelijk op de hoogte te brengen indien het pakket beschadigd werd afgeleverd door de koerierdienst of indien bepaald artikels ontbreken of niet voldoen. Ingeval beschadiging stuurt de koper duidelijke foto’s van het beschadigde pakket/artikels naar contact@bellabello.be. De goederen kunnen pas retour worden gestuurd na schriftelijk akkoord voor een retourzending door BellaBello. Na de termijn van 2 kalenderdagen heeft de koper geen verhaal jegens BellaBello en kan hij evenmin vervanging van de goederen vorderen. Indien klachten van de koper door BellaBello gegrond worden bevonden, zal BellaBello naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van BellaBello en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van BellaBello voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
 5. Reclamaties worden niet aanvaard indien: A) en zolang de koper jegens BellaBello in gebreke is; B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BellaBello en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

 

 

4.Herroepingsrecht

   1. Indien er sprake is van een consumentenkoop, heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf de eerste dag volgend op de levering, zonder opgave van reden te retourneren. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BellaBello heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij BellaBello. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de koper zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt BellaBello er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de koper wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.
   2. Het herroepingsrecht geldt niet voor A) goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, vb: gepersonaliseerd drukwerk, snoepgoed met naam, … B)alle voedingswaren.

 

 

5.Betalingsvoorwaarden

   1. De geldende tarieven op de dag van uitvoering worden aangerekend. Deze tarieven kunnen door BellaBello eenzijdig gewijzigd worden.
   2. De bestelling dient door de klant ingevoerd te worden in ons online bestelsysteem. Voor bestellingen via email/telefoon geldt een administratieve toeslag van 5,00 euro excl. BTW.
   3. De factuur dient betaald te worden op de aangeduide vervaldatum. Nietbetaling op de vervaldag geeft het recht alle lopende bestellingen te schorsen en brengt met zich mee dat nietvervallen facturen onmiddellijk opeisbaar worden zonder enige aanmaning.
   4. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 7% alsmede (eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 15% op het factuurbedrag (met een minimum van €25.00) als schadebeding.
   5. Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen, zijn steeds ten laste van de klant.
   6. Elke klacht omtrent de factuur dient binnen de 8 dagen, per aangetekend schrijven, ter kennis worden gebracht.

 

 

6.Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen, fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsites van BellaBello gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Elke aangeleverde bestand met eventuele copyright wordt aanzien als zijde toegelaten door de gerechtigde en zullen bij klacht van de eigenaar volledig worden verhaald bij de klant.
 2. Alle afbeeldingen, foto’s, bestanden en teksten op de websites van BellaBello vallen onder copyright. Kopiëren, verdelen of gebruik hiervan zijn onder geen enkel beding toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 3. Foto’s genomen van een gepersonaliseerd artikel mogen gebruikt worden voor commercieel doeleinden tenzij de klant hiervan schriftelijk bezwaar aantekent. De genomen foto’s zullen vooraf voor toestemming worden gevraagd aan de klant .

 

 

7.Overmacht

 1. BellaBello is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BellaBello alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen, ziekte of persoonlijke overmacht van personeel, gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. BellaBello behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BellaBello gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien BellaBello bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
 5. Ballonnen besteld en geleverd door BellaBello kunnen na levering en goedgekeurd door de klant niet meer worden vervangen omwille van beschandiging en/of diefstal. De eventuele toebehoren zullen in rekening worden gebracht bij de klant met een minimumbedrag van 25€.

           

 

8.Gegevensbeheer

 1. Indien de koper een bestelling plaatst op een website van BellaBello, dan worden de nodige gegevens opgenomen in het klantenbestand van BellaBello om uw bestelling correct te kunnen verwerken. BellaBello zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 2. BellaBello respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsites en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. BellaBello maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst om u attent te maken op nieuwigheden of aanbiedingen. Elke mailing bevat instructies om uzelf indien gewenst, van deze lijst te kunnen verwijderen.

 

 

9.Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van BellaBello tot op het ogenblik dat de koper de goederen en alle andere door hem verschuldigde bedragen aan de verkoper heeft betaald. Vanaf de levering draagt de koper de aansprakelijkheid en het risico voor elke schade veroorzaakt aan de goederen, met inbegrip van verlies en diefstal.

 

 

10.Toepasselijk recht / bevoegde rechter

  1. Elke overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. Indien zou blijken        dat één of meerdere van de bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing. Elk geschil voortvloeiend uit of met betrekking tot een overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel.

11.Verhuur

   1. Alle verhuur wordt per dag aangerekend maar kan volgens afspraak geleverd en/of afgehaald worden. Het niet naleven van afspraken zal tevens worden aangerekend volgens de betalingsvoorwaarde te lezen bij nummer 5 hierboven. Extra km vergoeding zal hierbij ook ten koste worden berekend van de klant.

BellaBello